Tüzük

Pardus Kullanıcıları Derneği Tüzüğü

Madde 1: Derneğin Adı ve Merkezi

Derneğin adı Pardus Kullanıcıları Derneği’dir. Derneğin kısa adı PKD olarak anılacaktır. Derneğin merkezi Ankara’dadır.

Madde 2: Derneğin Amacı

Dernek, aşağıda sıralanan amaçları gerçekleştirmek için, Pardus Linux işletim sistemini kullanan kişileri bir araya getirir:

Pardus Dağıtımı(PD): T.C. Başbakanlığı’na bağlı Tübitak Kamu Tüzel kişiliği tarafından geliştirilmekte olan açık kaynak kodlu, özgür yazılım olan linux işletim sistemi temelli dağıtımıdır.

a. PD ile ilgili kişileri ve kuruluş temsilcilerini dernek çatısı altında toplayarak üyeler arasında etkin bir iletişim ve çalışma ortamı sağlamak,
b. PD ve Özgür Yazılım (ÖY) felsefesinin Türkiye’de tanıtılmasını ve yaygınlaştırılmasını sağlamak,
c. PD ile ilgili tanıtım ve eğitim faaliyetlerinde bulunmak
d. PD çerçevesindeki gelişmeleri izlemek ve Türkiye’de duyurulmasını sağlamak
e. PD‘in daha verimli kullanılması için kullanıcılar arasında bilgi alış verişi sağlamak, derneğin birikimlerini ve olanaklarını bu bağlamda üyelerinin kullanımına sunmak
f. PD ve ÖY alanlarında her türlü araştırma ve çalışmaya destek vermek, bu tür çalışmalara ön ayak olmak
g. PD ve ÖY alanlarında ulusal ve genel sorunlara çözüm aramak
h. Ulusal ve uluslar arası kongre, konferans vb. etkinliklere aktif katılım sağlamak
i. Türkiye’de yazılım teknolojisinin ve üretiminin geliştirilmesi için ÖY ile sunulan ekonomik modeli tanıtmak, PD ve ÖY temelli çözümler üretmek
j. Bilgi Teknolojileri alanında ulusal ve uluslar arası tekellerin oluşmasına engel olmaya çalışmak
k. Bilgi Teknolojileri kullanımında ekonomi sağlamak
l. PD ve ÖY kullanıcıları arasında sosyal ve kültürel etkinliklere ortam hazırlamaktır.

m. Özgürlüğü ve özgür düşünceyi kısıtlamaya yönelik her tür yazılım patenti ile mücadele etmek.

n. Özgür Yazılım Vakfı(FSF-Free Software Foundation) tarafından çıkarılan ve desteklenen Genel Kamu Lisansı (GPL-General Public Licence) nın ülkemizde kullanımını yaygınlaştırmak.

Madde 3: Derneğin Etkinlikleri

PKD, Madde 2′de belirlenen amaçlarına ulaşmak üzere aşağıdaki çalışmaları yapar:

a. Üyeleri arasında etkin iletişimi sağlamak için gerekli yayınları muhtelif ortamlarda oluşturur, çalışma alanına giren konularda yayınlar yapar
b. Amaçlarını gerçekleştirilmek için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşlarıyla İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarıyla görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütür
c. PD ve ÖY tanıtımı, eğitimi ve yeni teknolojilerin tanıtılıp aktarılması, ortak kullanıcı sorunlarına çözüm bulunması amacıyla ulusal ve uluslar arası düzeyde seminer, sergi, kurs, konferans, sempozyum vb. toplantılar düzenler, başka kişi ve kuruluşlar tarafından düzenlenmiş olanlarına temsilcileri aracılığı ile katılır
d. PD ve ÖY konusunda her türlü araştırma, çalışma ve çalışanlara destek verir; yazılım ve donanım olanakları sağlar, bu alanda çalışmaları teşvik amacıyla yarışmalar düzenler. Burs, ödül vb. çeşitli maddi kaynaklar sağlar
e. Amaçlarını gerçekleştirmek için ulusal ve uluslararası kuruluşlarla bilgi alış verişinde bulunur, üye olur ve birlikte çalışmalara katılır
f. Kullanıcılar arasında teknik, sosyal ve kültürel etkinliklere ortam hazırlar

g. Amaçlarını gerçekleştirmek için gerek görülmesi durumunda vakıf kurar, federasyon kurar veya kurulu bir federasyona veya vakıfa katılır, Gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurar,

h. Alternatif Bilgi Teknolojisi çözümleri oluşturarak bilgi teknolojisi yatırımlarında tasarrufu destekler, çözümleri uygun gördüğü kurum ve kuruluşlar ile paylaşır.

i. Dernek çalışmaları için gereksinim duyulan taşınır, taşınmaz mal satın alır, satar, kiralar, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis eder.

Madde 4: Yabancı Dernek ve Kuruluşlarla İlişkiler

Derneğin Genel Kurulu’nca kararlaştırılıp, Yönetim Kurulu’na verilen yetki üzerine, derneğin amaç ve etkinlikleri doğrultusunda çalışmalarda bulunan yabancı dernek ve kuruluşlar ile 5253 sayılı Dernekler Kanunu’nun ilgili maddelerine uygun olarak ilişki kurulur.

Madde 5: Derneğin Kurucuları

Derneğin kurucularının adları ve soyadları, meslekleri ve sanatları, ikametgahları ve tabiiyetleri tüzüğün 13. maddesinde gösterilmektedir.

Madde 6: Dernek Üyeleri

Madde 6.1: Üyelik Tanımı:
Derneğin iki çeşit üyesi vardır.

a. Asil Üyeler: Bu tüzükteki niteliklere sahip olup, derneğe asil üye olmak üzere başvuran ve bütün tüzük hükümlerini kabul ederek yönetim kurulu tarafından üyeliği kabul edilmiş üyelerdir.
b. Onursal Üyeler: Dernek için bir kazanç kabul edilen, toplumdaki sosyal yeri, kişilik ve eserleri ile derneğe önemli katkılarda bulunabilecek ve kendilerine Yönetim Kurulu’nca onursal üyelik unvanı verilen üyelerdir. Onursal üyelerin oy hakkı yoktur. Kendi istedikleri taktirde aidat verebilirler.
Bu tüzükte aksi belirtilmedikçe “üye” sözcüğü “asil üye” anlamında kullanılmıştır.

Madde 6.2: Üye Olma Koşulları:

Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip, 18 yaşını bitirmiş, dernek amacını benimsemiş herkes derneğe üye olabilir. Türk vatandaşı olmayanlar da Türkiye’de ikamet etme iznine sahip olmaları aranır. Dernekler kanununda belirtilen kamu hizmeti görevlilerinin üyeliğe kabulü için ilgili mercilerden izin almış olmak şartı aranır. Derneğe üye olmak için, dernekçe hazırlanmış “üyelik giriş bildirgesi” başvuru sahibince doldurulup imzalanarak Yönetim Kurulu’na verilir. Üyelik giriş bildirgesinde, iki üyenin başvuru sahibini üyeliğe tavsiyesi aranır. Yönetim Kurulu, üyelik başvurusunu en geç 30 gün içinde kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlayarak başvuru sahibine yazılı olarak duyurmak zorundadır. İsteğin reddi halinde Yönetim Kurulu gerekçe göstermekle yükümlü değildir. Linux Kullanıcıları Derneği (LKD) derneğimiz üyeliğinde önceliğe sahiptir.


Madde 6.3: Üyelerin Hak ve Sorumlulukları:

Asil üyeler dernek içinde ve ilişkin faaliyetlerinde eşit haklara sahiptir. Üyeler tüzükte tespit edilen giriş ve yıllık ödentilerini zamanında yapmak zorundadırlar. Üyeler dernekte kalmaya zorlanamaz ve istifa hakkına her an sahiptir. İstifa yazılı olarak Yönetim Kurulu’na yapılır. Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır. Üyeler oylarını bizzat kullanırlar, oy haklarını devredemezler.

Madde 6.4: Üyeliğin Sona Ermesi:
Dernek üyeliği;

a. Üyenin ölümü ile
b. Yönetim Kurulu’na verilen istifanın kabulü ile
c. Birikmiş aidatların altı (6) ay içerisinde ödenmemesi halinde,
d. Dernek tüzüğüne uyulmaması, dernek faaliyetlerini bozucu davranışların görülmesi halinde sona erer; üyenin ismi üye kayıt defterinden silinerek üyenin dernekle ilişkisi kesilir.
Yukarıdaki c ve d bentlerinde Yönetim Kurulu üyeye yazılı olarak duyuruda bulunur. Üyenin 30 gün içinde yazılı savunma hakkı vardır. Bu süre sonunda Yönetim Kurulu üyeliği devam ettirme veya sona erdirme kararı alır.

Madde 6.5: Temsil Yetkisi ve Hakkı

Derneğin etkinliklerine katılan tüzel kişiler, derneğin üyeleri arasından bir kişiye temsil yetkisi verebilir. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde, tüzel kişnin adına oy kullanacak kimse yeniden belirlenir. Temsil yetkisi her genel kuruldan önce yenilenmelidir. Yenilenmeyen temsil yetkisi geçerliliğini yitirmiş sayılacaktır. Kuruluş istediği anda temsil yetkisini Yönetim Kurulu’na yazılı olarak başvurarak geri çekebilir. Temsil eden kişi de yazılı başvurusuyla temsil görevinden ayrılabilir.

Madde 7: Tüzel Kişilik Kazanılması ve İlk Genel Kurul

Dernek kuruluş bildirgesini ve eklerini Ankara Valiliği’ne verdiği tarihte tüzel kişilik kazanır. Dernek bu tüzüğün valilik tarafından onaylanmış olan bir suretini almış olduğu nu izleyen altı (6) ay içinde ilk genel kurul toplantısını yapar ve zorunlu organlarını oluşturur.

Madde 8: Derneğin Organları

Derneğin organları Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu’dur.

Madde 8.1: Genel Kurul

Genel Kurul, derneğin en yetkili karar organıdır. Genel Kurul dernek üyelerinden oluşur ve toplantıya Yönetim Kurulu’nca çağırılır. Genel Kurul üç yılda bir defa Haziran ayında olağan olarak toplanır. Yönetim Kurulu veya Denetleme Kurulu’nun gerekli gördüğü hallerde veya üyelerden beşte birinin yazılı başvurusu üzerine gündemindeki konuları görüşmek üzere Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılır. Denetleme Kurulu veya üyelerden beşte birinin başvurusu üzerine yapılması gereken Olağanüstü Genel Kurul’un toplantı çağrısı Yönetim Kurulu’nca bir (1) ay içerisinde yerine getirilmezse, Denetleme Kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin başvurusu üzerine, mahalli sulh hukuk hakimi, dernek üyeleri arasından üç (3) kişilik bir heyeti, Genel Kurul’u toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Madde 8.1.1: Çağrı Usulü
Genel Kurul, 5253 sayılı Dernekler Kanunu’nda gösterilen usule göre toplantıya çağrılır.
Madde 8.1.2: Toplantı Yeri
Genel Kurul toplantıları dernek merkezinin bulunduğu Ankara’da yapılır.
Madde 8.1.3: Toplantı Yeter Sayısı
Genel Kurul toplantılarında 5253 sayılı Dernekler Kanunu’nun ilgili maddesinde gösterilen yeter sayı aranır.
Madde 8.1.4: Toplantının Yapılış Usulü
Genel Kurul toplantıları 5253 sayılı Dernekler Kanunu’nun ilgili maddesinde gösterilen usule göre yapılır.
Madde 8.1.5: Toplantılarda Görüşülecek Konular
Genel kurul toplantısının açılışından sonra, toplantıyı yönetmek üzere, bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilir.Genel kurul toplantısında yanlız gündemde yer alan maddeler görüşülür.Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.
Madde 8.1.6: Oy Verme
Genel Kurul’da her üyenin bir oy hakkı vardır. Vekaleten oy kullanılamaz.
Madde 8.1.7: Genel Kurul’un Oy ve Yetkileri

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Genel Kurul’un oy ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir:
a) Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu’nu seçmek,
b) Dernek tüzüğünde değişiklik yapmak,
c) Yönetim ve Denetleme Kurulları raporlarını görüşmek, Yönetim Kurulu’nu aklamak,
d) Yönetim Kurulu’nca hazırlanan bütçeyi görüşüp aynen veya değiştirerek kabul etmek,
e) Dernek için taşınmaz malların satın alınması, satılması, kiralanması veya kiraya verilmesi hususunda Yönetim Kurulu’na yetki vermek,
f) Yönetim Kurulu’nca ihtiyaca göre belirlenen personel kadrolarını onaylamak,
g) Dernek içi çalışmalar ile ilgili olarak Yönetim Kurulu’nca hazırlanan yönetmelikleri kabul etmek,
h) Bu tüzükte yer almayan fakat mevzuatta Genel Kurul’ca yapılması hüküme bağlanan görevleri yerine getirmek
Genel Kurul alacağı bir kararla (e),(f) ve (g) bentlerinde gösterilen yetkilerini Yönetim Kurulu’na devredilebilir.

Madde 8.2: Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu, 3 yıl görev yapmak ve beş (5) asil, beş (5) yedek üyeden oluşmak üzere Genel Kurul’ca gizli oyla seçilir. Yönetim Kurulu ilk toplantısında kendi aralarında görev bölümü yaparak bir başkan, bir yazman ve bir sayman seçer. Asil üyeliklerde üyeliğin sona ermesi veya toplantılara özürsüz katılmama nedenleriyle boşalma olması halinde, yedek üyelerin aldıkları oy sırasına göre Yönetim Kurulu asil üyeliğine başkan tarafından yazılı olarak çağrılması zorunludur. Yönetim Kurulu’nun yedek üyelerle tamamlanamaması halinde 5253 sayılı Dernekler Kanunu’nun ilgili maddesi hükümleri uygulanır.
Yönetim kurulu üyelerinin birinin çağrısı üzerine salt çoğunluk toplanır.

Madde 8.2.1: Yönetim Kurulu’nun Görev ve Yetkileri
Yönetim Kurulu’nun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir:
a) Derneği temsil etmek ve bu konuda kendi üyelerinden birine ya da bir kaçına yetki vermek,
b) Derneğin amacına uygun faaliyetlerini yürütmek ve faaliyetlere ilişkin kararlar almak,
c) Derneğin gelir ve giderlerine ilişkin işlemlerini usulüne ve yasalara uygun olarak yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurul’a sunmak,
d) Genel Kurul’ları zamanında toplamak, toplantılara ilişkin tüm işlemleri yerine getirmek,
e) Yıllık faaliyet raporlarını hazırlayarak Genel Kurul’a sunmak,
f) Genel Kurul’un verdiği yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmek,
g) Genel sekreterlik teşkilatı kurmak, buraya belirleyeceği koşulları taşıyan bir genel sekreter atamak,
h) Gerek duyduğunda danışma grupları veya üyeleri arasından çalışma grupları kurmak ve kaldırmak,
i) Dernek tüzüğünün ve mevzuatın verdiği yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmek,
j) Dernek gelirinin bütçe çerçevesinde mahalline sarf ve dernek para ve mallarının iyi muhafaza ve idaresini temin etmek,
k) Derneğin icra organı olarak ana tüzük ve kanunlar çerçevesinde derneğe ait bütün işleri yapmak ve yaptırmak,
l) Üye başvurularını kabul ya da reddetmek

Madde 8.3: Denetleme Kurulu
Denetleme Kurulu, 3 yıl görev yapmak ve 3 asil 3 yedek üyeden oluşmak üzere Genel Kurul’ca seçilir. Denetleme Kurulu yapacakları ilk toplantıda kendi aralarından bir başkan seçer.

Madde 8.3.1: Denetleme Kurulu’nun Görevleri
Denetleme Kurulu yılda en az iki (2) kere, derneğin defterlerini, işlemlerini, hesaplarını, yapılan harcamaların kararlara ve gereken belgelere dayanıp dayanmadığını inceler, gerektiğinde Yönetim Kurulu’ndan açıklama isteyebilir ve sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kurulu’na ve toplandığında Genel Kurul’a sunar.

Madde 8.4: Genel Sekreterin Görevleri
Derneğin işlemlerini yürütmek için atanan Genel Sekreter’in görev, yetki ve sorumlulukları Yönetim Kurulu’nca belirlenir.

Madde 8.5: Organlara Seçilenlerin İdareye Bildirilmesi
Genel Kurul’ca seçimi izleyen otuz (30) gün içinde Yönetim Kurulu başkanı tarafından, Yönetim ve Denetleme Kurulları’na seçilen asıl ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikametgahları Ankara Valiliği’ne yazı ile bildirilir.

Madde 8.6: Disiplin Kurulu

Disiplin Kurulu, üyelerinin, Dernek çalışmalarında ve Derneğin işleyişi sırasında uymaları gereken davranışlara uymaması sonucunda Derneğin hizmetlerini verimli ve sağlıklı vermesini engelleyecek durumların oluşması ile ilgili konularda Derneğin ve üyelerin haklarını korumak amacıyla konuyu incelemek, rapor hazırlamakla görevlidir.Ayrıca Kurul, Yönetim Kurulu ile birlikte disiplin yönetmeliğini oluşturmak ve üyelerin bilgisine sunmakla görevlidir.Disiplin Yönetmeliği Yönetim Kurulu tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girer.

Disiplin Kurulu Denetleme Kurulunun kendi içinden seçeceği bir(1), Yönetim Kurulunun kendi içinden seçeceği Yönetim Kurulu Başkanı olmamak koşuluyla bir(1) ve Onursal Başkan’dan oluşur.

Madde 8.7: Onursal Başkan

Derneğin kurulması ve faaliyetlerini sürdürmesi konusunda üstün katkı gösterdiği bilinen Gerçek Kişiler; kişinin kabulü ve genel kurulun onayı ile onursal başkan seçilir.Onursal başkan isteği halinde seçilen yönetim kurullarının doğal üyesidir.

Madde 8.8: Derneğin İç Denetimi

Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından yılda en az iki(2) kere derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Madde 9: Derneğin Gelirleri

Madde 9.1: Derneğin Gelir Kaynakları
Derneğin gelir kaynakları aşağıda belirtilmiştir:
a) Üye ödentileri
b) Derneğin amaç ve etkinlikleri ile ilgili hizmetlerin yerine getirilmesi ve çalışmaların istenilen hedeflere ulaştırılması için konu ile ilgili kuruluşlardan alınan giderlere katılım payı,
c) Derneğe yapılan her türlü bağışlar,
d) Yayın, toplantı, yemek, gösteri, balo, gezi, konser, piyango vb. faaliyetlerden elde edilecek gelirler,
e) Eğitim, seminer, sempozyum, kurs ve sergi gelirleri,
f) Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlardan,

g) Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.

h) Diğer gelirlerden ibarettir.

i)Dernek faaliyet ve amaçları çerçevesinde kullanılmak üzere dernek üye aidat ve sair gelirleri ile orantılı olmak üzere kişi ve kredi kurumlarından kredi kullanabilir.Bu borçlanma genel kurul onayı ve yönetim kurulunun yetkili kıldığı kişiler tarafından yapılır.

Madde 9.2: Yıllık Ödentiler
Yıllık ödenti miktarı On Yeni Türk Lirası (10 YTL) olarak belirlenmiştir. Yine üyelerden giriş ödentisi olarak On Yeni Türk Lirası( 10 YTL) aidat alınır.Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir.

Madde 9.3: Defter ve Kayıtlar
Dernek aşağıdaki defterleri tutar:

1. Karar defteri: Yönetim Kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı başkan ve üyelerce imzalanır.

2.Üye kayıt defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işenir.Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3. Evrak Kayıt Defteri : Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir.Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır.Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4. Demirbaş defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

5. İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler aqçık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

6-Alındı belgesi Kayıt Defteri :Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı, soyadı, ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

Madde 9.4: Gelir ve Giderlerinde Usul:
Dernek gelirleri, alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır.DErnek gelirlerinin bankalar aracılığı ile toplanması halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Alındı belgeleri ve harcama belgelerinin saklanma süresi beş (5) yıldır.

Dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgeleri yönetim kurulu kararı ile bastırılır. Alındı belgelerinin şekli, bastırılması, onaylanması ve kullanılmasi ile dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak yetki belgesine ilişkin hususlar yönetmelikle düzenlenir.
Dernek gelirlerini toplayacak kişiler yönetim kurulu kararıyla belirlenir ve bunlar adına yetki belgesi düzenlenir.

Dernek tarafından tutulacak defter ve kayıtlar ile ilgili usul ve esaslar yönetmelikte düzenlenir.Bu defterlerin dernekler biriminden ya da noterden onaylı olması zorunludur.

Madde 10: Tüzük Değişiklikleri

Tüzük değişikliği için birinci toplantıda üyelerin 2/3 ‘ü nün hazır bulunması gerekir çoğunluğuk sağlanamazsa, ikinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz, dernek tüzüğü toplantıya katılan üyelerin 2/3′ünün oyu ile değiştirilir.

Madde 11: Tüzel Kişiliğin Sona Ermesi

Dernek Genel Kurul’u her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel Kurul’un derneğin feshine karar verebilmesi için Genel Kurul’a katılma hakkına sahip bulunan dernek üyelerinin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanamaması durumunda üyeler Dernekler Kanunu’nun 2. maddesine uygun olarak ikinci toplantıya çağrılır. Ikinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tamsayısının iki katından az olamaz. Feshe ilişkin kararın toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte ikisinin çoğunluğu ile alınabilir. Derneğin fesih kararı Yönetim Kurulu tarafından beş (5) gün içinde Ankara Valiliği’ne yazı ile bildirilir. Genel Kurul’ca fesih kararı verilmesi halinde üç (3) kişilik bir Tasfiye Kurulu, tasfiye için Genel Kurul’ca görevlendirilir. Fesih halinde derneğin mal varlığının ne şekilde ve nereye devredileceği Genel Kurul’ca saptanır.

Madde 12: Genel Hüküm

Tüzükte yer almayan hususlar hakkında 5253 sayılı Dernekler Kanunu hükümleri uygulanır.

Madde 13: Kurucular

Derneğin kurucuları aşağıdaki gibidir:

Adı Soyadı Mesleği İkametgahı

Tabiiyeti

Nihad KARSLI Avukat Mithatpaşa Caddesi No:44/19 Kızılay/ANKARA

T.C.

Nermin SAMUR Okul Öncesi

Öğretmeni

Batı Sitesi Mah.280.Sokak Altındağ Sitesi No:8/10 Batıkent/ANKARA

T.C.

Bahri Meriç CANLI Bilgisayar Programcısı Cyber Park Cyber Plaza BZ 08 Bilkent/ANKARA

T.C

Nalan SAMUR Tıbbi Sekreter Batı Sitesi Mah.280.Sokak Altındağ Sitesi No:8/10 Batıkent/ANKARA

T.C.

Ersel YAVUZ Sanatçı Tübitak Atatürk Bulvarı No:221 Kavaklıdere/ANKARA

T.C.

Levent ÖNDER Sanatçı Tübitak Atatürk Bulvarı No:221 Kavaklıdere/ANKARA

T.C.

Mehmet Koray DORSAN Sanatçı Tübitak Atatürk Bulvarı No:221 Kavaklıdere/ANKARA

T.C.

Madde 14: Şubelerin Kuruluşu

Dernek gerekli gördüğü yerlerde şube açabilir. Ancak bir ilde birden fazla şube açılamaz. Şube kuruluşuyla ilgili olarak dernek Merkez Yönetim Kurulu’nca yetki verilen en az üç kişi tarafından şubenin açılacağı yerin en büyük mülki amirine yazılı müracaat yapılır. Bu yazıda, kurucuların adı ve soyadı, baba adı, doğum yeri ve tarihi, meslek ve sanatı, ikametgahı ve tabiiyeti ile yetki belgelerinin eklenmesi zorunludur. Şubelerdeki üyelerin tamamı genel merkez genel kuruluna temsilci olarak katılabilir.

Madde 14.1: Şubelerin Organları
Şubelerin organları aşağıdaki gibidir:
a) Şube Genel Kurulu
b) Şube Yönetim Kurulu
c) Şube Denetleme Kurulu

Madde 14.2: Şube Genel Kurulu
Genel Kurul, şubenin en yetkili karar organıdır. Genel Kurul şubenin dernek üyelerinden oluşur ve toplantıya Şube Yönetim Kurulu’nca çağrılır. Şubeler, genel kurul olağan toplantılarını genel merkez genel kurulu toplantısından en az iki ay önce bitirmek zorundadırlar. Şube Yönetim Kurulu veya Denetleme Kurulu’nun gerekli gördüğü hallerde veya üyelerden beşte birinin yazılı başvurusu üzerine gündemindeki konuları görüşmek üzere olağanüstü Şube Genel Kurul Toplantısı yapılır. Şube Denetleme Kurulu’nun veya üyelerden beşte birinin başvurusu üzerine yapılması gereken olağanüstü Şube Genel Kurul toplantısı çağrısı Şube Yönetim Kurulu’nca 1 ay içinde yerine getirilmezse, Denetleme Kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin başvurusu üzerine, mahalli sulh hukuk hakimi duruşma yaparak, dernek üyeleri arasından 3 kişilik bir heyeti Genel Kurul’u toplantıya çağırmak ile görevlendirir.

Madde 14.2.1: Çağrı Usulü
Şube Genel Kurulu 5253 sayılı Dernekler Kanunu’nda gösterilen usule göre toplantıya çağrılır.
Madde 14.2.2: Toplantı Yeri
Genel Kurul toplantıları şubenin bulunduğu ilde yapılır.
Madde 14.2.3: Toplantı Yeter Sayısı
Şube Genel Kurul toplantılarında 5253 sayılı Dernekler Kanunu’nun ilgili maddesinde gösterilen yeter sayı aranır.
Madde 14.2.4: Toplantının Yapılış Usulü
Şube Genel Kurul toplantıları 5253 sayılı Dernekler Kanunu’nun ilgili maddesinde gösterilen usule göre yapılır.
Madde 14.2.5: Toplantılarda Görüşülecek Konular
Toplantının gündemi Şube Yönetim Kurulu’nca hazırlanır. Genel Kurul’da yalnız gündemde yer alan konular görüşülür. Tüzük değişikliği hariç olmak üzere, toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konular, Şube Genel Kurulu’nun kabul etmesi halinde gündeme alınır. Şube Genel Kurulları’nca dernek tüzüğünde değişiklik yapılamaz. Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları’nda hazırlanmış olan gündemde değişiklik yapılamaz ve madde ilave edilemez.
Madde 14.2.6: Oy Verme
Genel Kurul’da her üyenin bir oy hakkı vardır. Vekaleten oy kullanılamaz.
Madde 14.2.7: Şube Genel Kurulu’nun Görev ve Yetkileri
Genel Kurul’un görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir:
a) Şube Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu’nu seçmek,
b) Şube Yönetim ve Denetleme Kurulları raporlarını görüşmek, Yönetim Kurulu’nu aklamak,
c) Şube Yönetim Kurulu’nca hazırlanan bütçeyi görüşüp aynen veya değiştirerek kabul etmek,
d) Şube için taşınmaz malların satın alınması, satılması, kiralanması veya kiraya verilmesi hususunda Şube Yönetim Kurulu’na yetki vermek,
e) Şube Yönetim Kurulu’nca ihtiyaca göre belirlenen personel kadrolarını onaylamak ve personel ücretlerini tespit etmek,
f) Şube içi çalışmalar ile ilgili olarak Yönetim Kurulu’nca hazırlanan yönetmelikleri kabul etmek,
g) Bu tüzükte yer almayan fakat mevzuatta Genel Kurul’ca yapılması hükme bağlanan görevleri yerine getirmek
Genel Kurul, alacağı bir kararla (e), (f) ve (g) bentlerinde gösterilen yetkilerini Yönetim Kurulu’na devredebilir.
Madde 14.3: Şube Yönetim Kurulu
Şube Yönetim Kurulu, 3 yıl görev yapmak ve beş (5) asil, beş (5) yedek üyeden oluşmak üzere Şube Genel Kurulu’nca gizli oyla seçilir. Şube Yönetim Kurulu ilk toplantısında kendi aralarında görev bölümü yaparak bir başkan, bir yazman ve bir sayman seçer. Asil üyeliklerde üyeliğin sona ermesi veya toplantılara özürsüz katılmama nedenleriyle boşalma olması durumunda, yedek üyelerin aldıkları oy sırasına göre Şube Yönetim Kurulu asil üyeliğine başkan tarafından yazılı olarak çağırılması zorunludur. Şube Yönetim Kurulu’nun yedek üyelerle tamamlanamaması halinde 5253 sayılı Dernekler Kanunu’nun hükümleri uygulanır.
Şube Yönetim Kurulu, en az ayda bir kez olmak üzere salt çoğunlukla toplanır. Şube Yönetim Kurulu’nca gerekli özrü olmaksızın üst üste iki kez toplantıya katılmayan üye Yönetim Kurulu’ndan istifa etmiş sayılır.
Madde 14.3.1: Şube Yönetim Kurulu’nun Görev ve Yetkileri
Şube Yönetim Kurulu’nun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir:
a) Derneği ilde temsil etmek,
b) Derneğin amacına uygun faaliyetleri yürütmek ve faaliyetlere ilişkin kararlar almak,
c) Şubenin gelir ve giderlerine ilişkin işlemlerini usulüne ve yasalara uygun olarak yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Şube Genel Kurul’una sunmak,
d) Şube Genel Kurul’larını zamanında toplamak, toplantılara ilişkin tüm iş ve işlemleri yerine getirmek,
e) Yıllık faaliyet raporlarını hazırlayarak Şube Genel Kurulu’na sunmak,
f) Şube Genel Kurulu’nun verdiği yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmek,
g) Şube için Genel Sekreterlik teşkilatı kurmak, buraya belirleyeceği koşulları taşıyan bir genel sekreter atamak,
h) Gerek duyduğunda danışma grupları veya üyeleri arasından çalışma grupları kurmak ve kaldırmak,
i) Dernek tüzüğünün ve mevzuatın verdiği yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmek,
j) Alınan tüm kararları ve faaliyetleri düzenli biçimde Merkez Yönetim Kurulu’na yazılı biçimde bildirmek,
k) Merkez Yönetim Kurulu ile irtibatı sağlamak, Merkez Yönetim Kurulu’nun alacağı kararların uygulanmasını sağlamak

Madde 14.4: Şube Denetleme KuruluŞube Denetleme Kurulu, 3 yıl görev yapmak ve 3 asil 3 yedek üyeden oluşmak üzere Şube Genel Kurulu’nca seçilir. Şube Denetleme Kurulu yapacakları ilk toplantıda kendi aralarından bir başkan seçer.

Madde 14.4.1: Şube Denetleme Kurulu’nun Görevleri
Şube Denetleme Kurulu yılda en az iki kere, şubenin defterlerini, işlemlerini, hesaplarını, yapılan harcamaların kararlara ve gereken belgelere dayanıp dayanmadığını inceler, gerektiğinde Şube Yönetim Kurulu’ndan açıklama isteyebilir ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde Şube Yönetim Kurulu’na sunar.

Madde 14.5: Şube Genel Sekreteri’nin Görevleri
Şubenin iş ve işlemlerini yürütmek için atanan Genel Sekreterin görev, yetki ve sorumlulukları Yönetim Kurulu’nca belirlenir.

Madde 14.6: Organlara Seçilenlerin İdareye Bildirilmesi
Şube Genel Kurulu’nca seçimi izleyen otuz(30) gün içinde Şube Yönetim Kurulu Başkanı tarafından Şube Yönetim ve Denetleme Kurullarına seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, mesleği ve ikametgahları o ilin valiliğine yazı ile bildirilir.

Madde 14.7: Şubelerin Tabii Olacağı Hükümler
Dernek şubeleri hakkında da 5253 sayılı Dernekler Kanunu’nun hükümleri uygulanır. Ancak;
a) Şube Genel Kurulu’nun toplantısına ait ilan, gazete ile yapılabileceği gibi mahalli imkan ve araçlardan yararlanmak suretiyle de yapılabilir.
b) Şube Genel Kurulları olağan toplantılarını Merkez Genel Kurulu toplantısından en az 15 gün önce bitirmek zorundadır.

Madde 15: Yurtdışı Derneklere Üyelik

Yurtdışındaki aynı amaçlı faaliyetleri gösteren derneklere, vakıflara ve/veya federasyonlara üye olabilir ve şube açabilir. Yurtdışı derneklere üyelik ve yurtdışında şube açılması konusunda 5253 sayılı Dernekler Kanunu’nun hükümleri uygulanır.

Madde 16: Lokal Açma

Dernek merkez ve şubeleri, mahallin en büyük mülki amirinden izin almak suretiyle bir lokal açabilir.

Madde 17 :Derneğin Feshi ve Mal Varlığının Tasfiye Şekli

Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Tasfiye İşlemleri

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Pardus Kullanıcıları Derneği” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

Madde 18: Hüküm Eksikliği

Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Geçici Madde 1- İlk genel kurulda dernek organları oluşturulana kadar, derneği temsil edecek ve dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan geçici yönetim kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir.

GEÇİCİ YÖNETİM KURULU LİSTESİ
Başkan :
Nihad KARSLI

Sayman : Bahri Meriç CANLI

Yazman : Nermin SAMUR

Üye : Nalan SAMUR

Üye :Ersel YAVUZ

Üye : Levent ÖNDER

Üye: Mehmet Koray DORSAN